Regulamin cookies

 Przedmiotowy dokument objęty jest prawami autorskimi twórcy zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Więcej szczegółów pod adresem e-mail: b.mech@bxm.pl ,BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech”, al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170

 

 

Polityka prywatności

(www.slub-za-granica.com )

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

Mając na celu zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, oraz realizując prawny obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zm.).
  2. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zm.).

 

administrator niniejszej strony, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Przybylska, nr NIP: 1131431971, nr REGON: 016001990, adres: ul.Jaspisowa 43, 05-077 Warszawa, zarządza, co następuje:

 

 

Art. 1

W niniejszej Polityce prywatności następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojecie zdefiniowane:

 

1)      „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Administrator Danych Osobowych” lub „Administrator”- osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Przybylska, nr NIP: 1131431971, nr REGON: 016001990

 

2)       „Cookies” - pakiet informacji przesyłany przez serwer strony internetowej do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego odbiorcy i przechowywany (zapisywany) w pamięci urządzenia w formie małego pliku tekstowego, nie powodujący zmian konfiguracyjnych urządzenia.

 

3)      „Strona” lub „Strona Internetowa” - dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub inny o podobnym przeznaczeniu, udostępniony w Internecie przez Administratora, zlokalizowany pod adresem (domeną):
www.slub-za-granica.com

 

4)      Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci teleinformatycznej.

 

Art. 2

Przedmiotowy dokument jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej www.slub-za-granica.com

Rozdział II

Gromadzenie danych

 

Art. 3

1.       Wyłącznym celem gromadzenia danych osobowych przez Administratora Strony jest tworzenie statystyk oraz  dostosowanie zawartości Strony do preferencji jej użytkowników.

2.       Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1 i uzyskiwanie do nich przez Administratora dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym odbiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Art. 4

1.      Użytkownik Strony ma możliwość nie wyrażenia zgody na gromadzenie/ przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora  i zamieszczone na serwerze Strony oprogramowanie.

2.      W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, należy dokonać zmiany ustawień obsługi plików Cookies w sposób właściwy dla stosowanego przez użytkownika Strony oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych -„przeglądarki internetowej”.

3.      Dokonanie zmian ustawień oprogramowania, o których mowa w ust. 2, może skutkować w szczególności blokowaniem automatycznej obsługi plików Cookies lub udzielaniem użytkownikowi informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowym.

 

 

Art. 5

Administrator nie zbiera o użytkownikach Strony żadnych informacji, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art.6.

 

 

Art. 6

1.          Serwer Strony wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

a)      sesyjne, utrzymywane tylko podczas uruchomionego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.

b)      trwałe, zapisywane na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym użytkownika.

 

2.          Wykaz informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików „Cookies” i przechowywanych na serwerze Strony jest następujący:

 

a)      Publiczny adres IP Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego z którego nadeszło zapytanie do serwera Strony.

b)      Czas nadejścia zapytania, o którym mowa w lit. a).

c)      Liczbę wysłanych przez serwer Strony danych.

d)     Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

3.          Dane, o których mowa w ust. 1 nie są kojarzone z  konkretnymi użytkownikami Strony.

                                                                

 

 

                                                                 Art. 7

Administrator oświadcza, iż gromadzone dane osobowe przechowywane będą na serwerze przedsiębiorstwa zarejestrowanego pod firmą „BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech" adres: Al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170.

 

Art. 8

1.            Administrator Strony przechowuje dane, o których mowa w art. 6, na czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.

2.            Dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie.

 

 

Rozdział III

                                                   Wykorzystywanie danych

 

Art. 9

1.      Pozyskane za pośrednictwem plików Cookies informacje są poufne i wykorzystywane jedynie przez Administratora i podmiot obsługujący serwer Strony. Nie są one udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.

2.      Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 

 

       Art. 10

1.      Użytkownik Strony posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Strony.

2.      Dane adresowe Administratora dostępne są w zakładce kontakt.

 

 


2013 / 2019 - slub-za-granica.com
Created by: BxM Multimedia

./img/_rect1440x900/!dynamiczne@37@1423@1
Regulamin cookies

 Przedmiotowy dokument objęty jest prawami autorskimi twórcy zgodnie z ustawą z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24 poz. 83 z późn. zm.).

Więcej szczegółów pod adresem e-mail: b.mech@bxm.pl ,BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech”, al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170

 

 

Polityka prywatności

(www.slub-za-granica.com )

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

 

Mając na celu zachowanie najwyższych standardów ochrony danych osobowych, oraz realizując prawny obowiązek wynikający z przepisów powszechnie obowiązujących, a w szczególności:

  1. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 101/2002, poz. 926 z późniejszymi zm.).
  2. Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późniejszymi zm.).

 

administrator niniejszej strony, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Przybylska, nr NIP: 1131431971, nr REGON: 016001990, adres: ul.Jaspisowa 43, 05-077 Warszawa, zarządza, co następuje:

 

 

Art. 1

W niniejszej Polityce prywatności następujące wyrażenia i określenia będą miały znaczenie zgodne z podanymi poniżej definicjami, zapisanymi z dużej litery w celu podkreślenia, że jest to pojecie zdefiniowane:

 

1)      „Administrator Bezpieczeństwa Informacji”, „Administrator Danych Osobowych” lub „Administrator”- osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Małgorzata Przybylska, nr NIP: 1131431971, nr REGON: 016001990

 

2)       „Cookies” - pakiet informacji przesyłany przez serwer strony internetowej do telekomunikacyjnego urządzenia końcowego odbiorcy i przechowywany (zapisywany) w pamięci urządzenia w formie małego pliku tekstowego, nie powodujący zmian konfiguracyjnych urządzenia.

 

3)      „Strona” lub „Strona Internetowa” - dokument napisany w formacie HTML, Java Script, PHP lub inny o podobnym przeznaczeniu, udostępniony w Internecie przez Administratora, zlokalizowany pod adresem (domeną):
www.slub-za-granica.com

 

4)      Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowe – urządzenie telekomunikacyjne przeznaczone do podłączenia bezpośrednio lub pośrednio do zakończeń sieci teleinformatycznej.

 

Art. 2

Przedmiotowy dokument jest zbiorem zasad i procedur obowiązujących przy zbieraniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej www.slub-za-granica.com

Rozdział II

Gromadzenie danych

 

Art. 3

1.       Wyłącznym celem gromadzenia danych osobowych przez Administratora Strony jest tworzenie statystyk oraz  dostosowanie zawartości Strony do preferencji jej użytkowników.

2.       Przechowywanie danych, o których mowa w ust. 1 i uzyskiwanie do nich przez Administratora dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym odbiorcy i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

 

Art. 4

1.      Użytkownik Strony ma możliwość nie wyrażenia zgody na gromadzenie/ przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora  i zamieszczone na serwerze Strony oprogramowanie.

2.      W przypadku nie wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 1, należy dokonać zmiany ustawień obsługi plików Cookies w sposób właściwy dla stosowanego przez użytkownika Strony oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych -„przeglądarki internetowej”.

3.      Dokonanie zmian ustawień oprogramowania, o których mowa w ust. 2, może skutkować w szczególności blokowaniem automatycznej obsługi plików Cookies lub udzielaniem użytkownikowi informacji o ich każdorazowym zamieszczeniu w Telekomunikacyjne Urządzenie Końcowym.

 

 

Art. 5

Administrator nie zbiera o użytkownikach Strony żadnych informacji, z wyjątkiem informacji, o których mowa w art.6.

 

 

Art. 6

1.          Serwer Strony wykorzystuje dwa rodzaje plików Cookies:

a)      sesyjne, utrzymywane tylko podczas uruchomionego oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych.

b)      trwałe, zapisywane na Telekomunikacyjnym Urządzeniu Końcowym użytkownika.

 

2.          Wykaz informacji pozyskiwanych za pośrednictwem plików „Cookies” i przechowywanych na serwerze Strony jest następujący:

 

a)      Publiczny adres IP Telekomunikacyjnego Urządzenia Końcowego z którego nadeszło zapytanie do serwera Strony.

b)      Czas nadejścia zapytania, o którym mowa w lit. a).

c)      Liczbę wysłanych przez serwer Strony danych.

d)     Informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

 

3.          Dane, o których mowa w ust. 1 nie są kojarzone z  konkretnymi użytkownikami Strony.

                                                                

 

 

                                                                 Art. 7

Administrator oświadcza, iż gromadzone dane osobowe przechowywane będą na serwerze przedsiębiorstwa zarejestrowanego pod firmą „BxM Multimedia Aplikacje Internetowe Bartłomiej Mech" adres: Al. Waszyngtona 24 lok. 11, 03-910 Warszawa, NIP: 113-247-91-29, REGON: 142112170.

 

Art. 8

1.            Administrator Strony przechowuje dane, o których mowa w art. 6, na czas niezbędny do realizacji celu ich przetwarzania.

2.            Dane osobowe przechowywane są w sposób uniemożliwiający ich identyfikacje przez osoby trzecie.

 

 

Rozdział III

                                                   Wykorzystywanie danych

 

Art. 9

1.      Pozyskane za pośrednictwem plików Cookies informacje są poufne i wykorzystywane jedynie przez Administratora i podmiot obsługujący serwer Strony. Nie są one udostępniane w żadnej formie osobom trzecim.

2.      Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem.

 

 

       Art. 10

1.      Użytkownik Strony posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawy lub usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem Strony.

2.      Dane adresowe Administratora dostępne są w zakładce kontakt.

 

 

2013 / 2019 - slub-za-granica.com
Created by: BxM Multimedia